کابل کشی حفاری افقی جهت دار

   HDD حفاري افقي جهت دار هوشمند جهت عبور لوله هاي نفت و گاز، پتروشيمي، آب، كابلهاي فيبر نوري، برق هاي فشار قوي از زير رودخانه ها، مناطق شهري، عبور از عرض و طول اتوبان ها استفاده مي شود. به منظور عبور كابلهاي برق فشارمتوسط زره دار از عرض اتوبان و عدم اخلال در بار ترافيكي منطقه و رفاه حال مردم حفاري بصورت افقي زيرزميني بااستفاده از سيستم HDD در كوتاهترين زمان ممكن اجرا می شود. از جمله مزاياي بهره گيري از سيستم HDD میتوان عدم ايجاد ترافيك درمناطق پرتردد، كاهش هزينه هاي لوله گذاري زيرسطحي، قابليت كنترل و هدايت مسير، صرفه جويي در زمان اجراي پروژه و صرفه جويي در هزينه ها با حداقل نيروي انساني را ذكر كرد.