پروژه‌های شاخص
عضویت ها

انجمن صنفی شرکتهای مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

نجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی