کارفرما : شرکت پارس ساختار
مشاور: شرکت مشانیر
سال شروع پروژه : 1401
محل پروژه : استان آذربایجان شرقی، تبریز