کابلکشی به روش تونلی

کابل کشی می تواند بسته به نیاز و نوع کاربردی که کابل دارد، انواع مختلفی داشته باشد و به صورت های متفاوت انجام شود. انواع روش های کابل کشی شامل کابل کشی روکار، کابل کشی توکار، کابل کشی در داخل لوله های فلزی (فولادی)، کابل کشی در داخل کانالهای سرپوشیده قابل دسترسی، کابل کشی با کابل های دریایی در داخل آب، کابل کشی در داخل کانالهای آدم رو، کابل کشی در روی ساپورت و سینی کابل، کابل کشی هوایی، کابل کشی در داخل لوله و منهول های قابل دسترسی، کابل کشی دفنی، کابل کشی با کابل های خودنگهدار هوایی و کابلهای روکش دار آلومینیومی مغز فولادی و در نهایت کابل کشی فشار قوی می شود.