کارفرما : شرکت اطلس سازه همگام
مشاور: شرکت مشانیر
سال شروع پروژه : 1401
محل پروژه : استان خراسان رضوی