هیئت مدیره

امیر مرصعی

موسس، رئیس هیئت مدیره و معاون اجرایی

 • تحصیلات آکادمیک در رشته های مهندسی مدیریت پروژه و برق- الکترونیک
 • دارای 22 سال سابقه مدیریتی در زمینه های :
  پست ها و خطوط فشار متوسط ، انتقال و فوق توزیع
  کابلکشی خطوط فوق توزیع به روشهای HDD و تونلی
  احداث ساختمان و مراکز بهداشت

دانیال درستگو

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 • تحصیلات آکادمیک در رشته مهندسی برق و تکمیلی در رشته برق گرایش کنترل
 • دارای 8 سال سابقه مدیریت پروژه در زمینه های :
  خطوط فشار متوسط ، انتقال و فوق توزیع
  پست های فشار متوسط و فشار قوی

اسما مرصعی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی

 • تحصیلات آکادمیک در رشته مهندسی برق الکترونیک
 • دارای 6 سال سابقه در زمینه­‌ی:
  مدیریت مهندسی، بازرگانی و فروش
  کارشناس ارشد پروژه های خطوط انتقال