کارفرما : اطلس افروز شرق
سال شروع پروژه : 1400
محل پروژه : استان خراسان شمالی