مشاوره حقوقی در زمینه های :

1- برگزاری مناقصات

2- رتبه بندی شرکت ها

3- اخذ گواهینامه و مجوزهای اشتغال به کار