مشاوره در زمینه های :

1- طراحی خطوط انتقال نیرو (توزیع و فوق توزیع)

2- طراحی خطوط کابلی انتقال نیرو به روش تونلی

3- طراحی خطوط کابلی انتقال نیرو به روش مدرن (HDD)

4- طراحی پست های فشار قوی و فشار متوسط