کارفرما : شرکت اطلس افروز شرق
مشاور: شرکت مشانیر
سال شروع پروژه : 1401
محل پروژه : استان فارس، شیراز