بیانیه خط‌مشی

مديريت شركت حفانیر(حفار آفاق نیرو) جهت تحقق آرمانهاي خود در چهارچوب اهداف عاليه مديريت كلان كشور به نيروي انساني و نگرش سيستمي بعنوان دو عامل مهم و موثر در ارتقاء كيفيت توجه داشته و با بكارگيري روشهاي مناسب و استقرار نظام كيفيت ISO 10006:2018 راه كارهاي مناسبي را بكار گرفته و مناسب ترين شيوه ممكن را پردازش و بهنگام مي نمايد و با استمرار چالشهاي فكري هدفهاي تعيين شده خود را محقق مي سازد.

بر اين اساس خط مشي كيفيت ما كه بيانگر استراتژي استقرار ، تضمين ، استمرار و توسعه نظام كيفي در كل سازمان مي باشد، در چهارچوب موارد زير بيان مي گردد :

1- توسعه فرهنگ كيفيت از طريق آموزش و نيز انگيزش كاركنان را جزو وظايف خود دانسته و منابع لازم را دراين راستا بكار مي بريم تا با بهره گيري از آن فرآيند فزآينده انديشه – تخصص و مهارتها را تعقيب نموده و فرهنگ انجام كار با كيفيت توسط نيروهاي انساني متخصص را ميسر نمائيم .

2- رضايت مشتري سرلوحه اهداف ماست و با كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ، تحويل به موقع و افزايش كيفيت سعي در بالا بردن سطح رضايت مندي و تامين نيازمنديهاي مشتري     مي نمائيم .

3- فرآيند بهبود مستمر و دستيابي به نقص صفر را ، در كليه زمينه ها با بهره گيري موثر از نظام مديريت كيفيت ، جهت ارتقا كيفيت خدمات فنی و مهندسی در سازمان جاري مي نمائيم .

4- ورود به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات خدمات مهندسی را از اهداف عاليه خود مي دانيم كه نيل به آن را با ايجاد ساز و كارهاي مناسب و استفاده مفيد و موثر از استاندارد هاي جهاني معتبر ميسر مي نمائيم .

5- با ارزيابي مستمر و اجراي اهداف مشخص شده در خط مشي كيفيت زمينه را براي هدف گزاريهاي آينده كه ارتقاء كيفيت را در پي داشته باشد فراهم مي نمائیم .

6- با مشاركت و همياري مسئولين فرآينده هاي مختلف ضمن درك كامل خط مشي كيفيت ، راهبردهاي لازم را براي تفهيم و اجراي اين هدف با استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات آنها در سطح كليه كاركنان به كار مي بنديم .

شركت حفانیر خط مشي كيفيت خود را با بازخوردهايي كه از اجراي اهداف گرفته مي شود و نيز جلسات بازنگري مديريت به روز مي نمايد و بر آن است تا در عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی همیشه بروز باشد.

                                                                                                                                           امیر مرصعی
                                                                                                                                      رئیس هیئت مدیره