افتخارات و گواهینامه
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
 • گواهینامه صلاحیت ایمنی
 • گواهینامه نصب سرکابل  و مفصل 132 کیلوولت
 • گواهینامه صلاحیت فنی و مالی نظام مهندسی معدن
 • گواهینامه حقوق پیمان
 • گواهینامه مدیریت مالی بر مدیران
 • ایزو 9001:2015
 • ایزو 10006:2015
 • ایزو 14001:2015
 • ایزو 45001:2018
 • ایزو: HSE-MS
عضویت ها

انجمن صنفی شرکتهای مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

انجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی